• Webmail
  • Over Caiway
  • Blog


Privacy verklaring

Privacy verklaring van CAIW Diensten B.V. vanaf 1 maart 2018

Deze privacyverklaring is van belang voor alle klanten die radio en televisie, internettoegang of vaste telefonie afnemen van CAIW Diensten B.V.. In deze privacyverklaring geven we aan hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. Hierna wordt uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en voor welk doel wij ze gebruiken.

Consumenten vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met hun gegevens. Belangrijke aspecten van de privacy zijn wettelijk geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018 in de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en in de Telecommunicatiewet. CAIW heeft in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden bepalingen opgenomen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Om een dienst te kunnen leveren en te kunnen factureren hebben we bepaalde gegevens van u nodig. We vragen daarbij alleen om gegevens die we nodig hebben om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt, en mogelijk aan derden verstrekt, voor het (doen) uitvoeren van een acceptatietoets die noodzakelijk is voor het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst die u met CAIW sluit.

Wij kunnen u als klant, in uw en ons belang, informatie over onze producten sturen. Daarnaast kunt u in de ‘Mijn Caiway’ omgeving, als u dat wilt, enkele aanvullende gegevens verstrekken, die we met uw toestemming gebruiken om u gericht over onze producten en het gebruik daarvan te kunnen informeren. Ook bieden we u de mogelijkheid om uw gegevens op te laten nemen in een aboneelijst of abonnee-informatiedienst.

CAIW is terughoudend met het benaderen van klanten voor marktonderzoek. U kunt in de ‘Mijn Caiway' omgeving zelf aangeven of u bereid bent om mee te werken aan marktonderzoek. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden voor marktonderzoek, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven.

CAIW bewaart alle klantgegevens tijdens de looptijd van de overeenkomst en daarna nog gedurende 15 maanden. De facturen die bij de overeenkomst horen zijn 7 jaar vanaf de factuurdatum beschikbaar. Als u onze diensten, zoals IP televisie, internet of telefonie, gebruikt, houden we bepaalde gegevens bij. Hierbij gaat het om gegevens die we nodig hebben voor de dienstverlening; in het bijzonder gaat het om zogenaamde verkeersgegevens die nodig zijn om de diensten goed te laten werken of om het gebruik in rekening te kunnen brengen.

In beginsel worden dergelijke gegevens direct gewist na gebruik. Sommige gegevens bewaren we langer: 6 maanden (internet) of 12 maanden (telefonie en IP televisie). Het gaat bij internet om gegevens over de toegang tot internet (zoals het IP adres), de hoeveelheid dataverkeer en het gebruik van mail. Bij telefonie gaat het om informatie over de gesprekken (de zogenaamde Call Detail Records met daarin het gekozen nummer en de gespreksduur). Bij IP televisie gaat het om informatie over aangevraagde programma’s bij Pay per Event. Deze gegevens gebruiken we om gespecificeerde telefoon- en televisierekeningen op te kunnen stellen, als er klachten zijn over de verbinding en om de Fair Use Policies toe te kunnen passen. Verder bewaken we de omvang van het verkeer van uw internet homepage en de omvang van uw mailboxen. Het gaat ons er niet om te weten wat u precies doet met onze diensten: we registreren geen zaken als surf- en emailgedrag.

Als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven in de ‘Mijn Caiway’ omgeving of via de IP televisieontvanger kunnen we uit uw IP televisieontvanger geheel geanonimiseerde en niet naar afzonderlijke klanten te herleiden gegevens over het kijkgedrag ophalen, die we gebruiken voor de instelling van onze technische voorzieningen en om een inzicht te krijgen in het kijkgedrag van onze gehele groep abonnees. U kunt die toestemming ook weer intrekken in de ‘Mijn Caiway’ omgeving.

We geven uw verkeersgegevens alleen door aan anderen als we daarvoor een wettelijke verplichting hebben. Bij het gebruik van internet moet u zich wel realiseren dat anderen dan CAIW uw persoonsgegevens, zoals uw bezoeken aan websites, kunnen verwerken.

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, en als uw gegevens onjuist zijn, ook een recht op correctie of verwijdering van uw gegevens, en soms ook een recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking en heeft u het recht op overdraagbaarheid van de door u verstrekte persoonsgegevens. Indien u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens heeft gegeven, kunt u deze intrekken. Dit heeft echter geen gevolgen voor de (rechtmatigheid van de) verwerking vóórdat u uw toestemming introk. Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

CAIW Diensten B.V., 1 maart 2018

www.caiway.nl
Bezoekadres: Caiway Shop, Molenstraat 33, 2671 EW Naaldwijk
Postadres: Postbus 45, 2670 AA Naaldwijk
Tel. 088 2249 111 (tarief 088-nummer) of 1200 (gratis voor Caiway-telefonieklanten
www.caiway.nl/contactformulier