Colofon

Disclaimer
De gegevens over CAIW op deze website zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie over CAIW te verstrekken. Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is CAIW niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze site of op websites waarnaar wordt verwezen. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op elk moment worden veranderd. Caiway biedt haar diensten aan voor particulier gebruik.

Copyright
Niets van deze website mag door derden worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige andere manier, hetzij op papier, hetzij digitaal, zonder voorafgaande toestemming van CAIW.

Productie
Concept, grafisch ontwerp, bouw en technisch beheer van deze site worden verzorgd door Eleven.